Menu
EUR
Boxspring OUTLET: Speciaal voor jou geselecteerd- Scherpe prijzen en 10% extra korting
  • GRATIS levering en montage
  • 100 nachten proefslapen
  • Achteraf of in termijnen betalen
  • Altijd 5 jaar garantie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Boxspring-Warenhuis.nl

1.1Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Boxspring-Warenhuis.nl
Kantoor houdende te: .

1.2 Boxspring-Warenhuis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 77973577. Via de website van Boxspring-Warenhuis.nl kan de koper slaapkamerartikelen bestellen.

1.3Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Boxspring-Warenhuis.nl en derden (hierna: ‘koper’) via de website van Boxspring-Warenhuis.nl (hierna: ‘de website’) gesloten overeenkomsten. Nederlands Recht is van toepassing op het tot stand komen en de afwikkeling daarvan. Door het plaatsen van uw bestelling geeft u aan met deze algemene voorwaarden in te stemmen.

Koopovereenkomst

2.1a. Offertes en aanbiedingen van Boxspring-Warenhuis.nl kunnen slechts worden aanvaard zoals deze op de website of per e-mail zijn weergegeven. Alle opgaven van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van artikelen en/of diensten worden door Boxspring-Warenhuis.nl zorgvuldig op de website weergegeven. Boxspring-Warenhuis.nl kan echter niet instaan voor de juistheid daarvan. Boxspring-Warenhuis.nl is niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuiste informatie. b. Bepaalde verwijzingen op de website kunnen verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. Boxspring-Warenhuis.nl heeft daarover geen controle en aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid ten gevolge van de door derde verstrekte informatie.

2.2 Overeenkomsten komen tot stand door de bevestiging door Boxspring-Warenhuis.nl van de geplaatste bestelling. Deze bevestiging volgt zo spoedig mogelijk op de ontvangst van het elektronische bestelformulier dat door de koper, overeenkomstig de bestelprocedure zoals vermeld op de website, is verstuurd. Door het tot stand komen van de overeenkomst gaat de betalingsverplichting voor de koper in. Door het versturen van het bestelformulier verklaart de koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Boxspring-Warenhuis.nl.

2.3 Een overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever wordt afgesloten in het Nederlands.

2.4 Orderproces: Wij verrichten de volgende technische stappen om tot sluiting van een overeenkomst met de opdrachtgever te komen:
• De koper ziet een gedetailleerd voorbeeld van een door hem/haar gekozen product;
• De koper kan, indien van toepassing, de gewenste maat en kleur van het product bepalen;
• De koper kan vervolgens op “bestellen” klikken;
• De koper kan indien, gewenst, op “verder winkelen” klikken om meerdere producten in de winkelwagen te plaatsen;
• De koper kan in het winkelwagen scherm vervolgens nogmaals op “bestellen” klikken;
• “Nieuwe” kopers hoeven geen account aan te maken, maar dienen bij een bestelling wel persoonlijke gegevens door te geven;
• De koper kan aangeven welke betaalmethoden zijn of haar voorkeur heeft; • De koper ziet een besteloverzicht van zijn/haar producten;
• De koper gaat over tot bestelling door op de knop op “verder” te klikken;
• Indien de koper heeft gekozen voor een van onze betaalmogelijkheden, dan wordt deze in gang gezet;
• Wij bevestigen de koop door het sturen van een orderbevestiging per e- mail.
• Ziet u als consument af van de koop op de dag van de afgesproken levering van het bestelde product, dan wordt er 30% van het aankoopbedrag in rekening gebracht om de gemaakte kosten te vergoeden.

Prijzen
3.1 De op de website vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de levering van artikelen die via de website aangekocht worden. De vermelde prijzen op de website en de totaalprijs in uw winkelwagen zijn inclusief BTW, en exclusief eventuele verzendkosten/bezorgkosten (Bij bestellingen onder € 35,- worden € 4.95,- verzendkosten berekend). Bedden, boxsprings en matrassen worden kosteloos bezorgd. Eventuele prijswijzigingen, type en/of drukfouten voorbehouden!

3.2 In sommige gevallen is sprake van aanbiedingsprijzen. Aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig of zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden Boxspring-Warenhuis.nl op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.

Levering
4.1a. Vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn indicatief, maar zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van een leveringstermijn brengt Boxspring-Warenhuis.nl niet in verzuim. Boxspring-Warenhuis.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.
b. Indien het door de koper bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt Boxspring-Warenhuis.nl de koper hiervan op de hoogte. Indien mogelijk levert Boxspring-Warenhuis.nl de koper een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteit aan.

Bezorging
5.1 De klant dient zijn adresgegevens op de bevestigings e-mail op juistheid te controleren. De klant is verplicht om eventuele onjuistheden uiterlijk 3 werkdagen voor de overeengekomen bezorgdatum door te geven aan Boxspring-Warenhuis.nl. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens op de bezorgbon zullen worden doorberekend aan de klant.

5.2 Bezorgingen vinden uitsluitend plaats in Nederland, België of Duitsland. Voor leveringen in Duitsland of op de Waddeneilanden rekenen wij een toeslag van € 50,-. Boxspring-Warenhuis.nl oordeelt over de wijze waarop de klant zijn bestelling bezorgd wordt. Bedden, Boxsprings en/of Matrassen die door Boxspring-Warenhuis.nl geleverd worden maar niet gemonteerd worden, worden door een externe transporteur geleverd, deze transporteurs leveren de goederen tot aan de drempel van de voordeur op de begaande grond.

5.3 Boxspring-Warenhuis.nl bezorgt bestellingen via een sms systeem met dag en tijdsindicatie, mocht de koper het niet eens zijn met de aangegeven datum of tijd dan kan de koper contact met Boxspring-Warenhuis.nl opnemen. Bezorging vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. Kleingoed als dekbedden, kussens, hoeslakens en moltons e.d. worden door een pakketdienst thuis bij de klant bezorgd.

5.4 Indien de klant op het met Boxspring-Warenhuis.nl overeengekomen tijdstip niet op het opgegeven bezorgadres aanwezig is, is Boxspring-Warenhuis.nl gemachtigd om de klant voor een volgende levering, door de Boxspring-Warenhuis.nl -bezorgdienst, bezorgkosten in rekening te brengen. Indien de pakketdienst bij de eerste poging de klant niet thuis treft, wordt de volgende dag kostenloos nogmaals een poging gedaan.

5.5 De klant dient voor bezorging de entree/doorgang van de woning vrij te maken van obstakels, om zo beschadigingen aan het artikel en/of de klant zijn eigendommen te voorkomen.

5.6 Door middel van ondertekening van de bezorgbon tekent de klant voor een correcte en volledige aflevering. Indien de klant zijn bestelling bezorgd wordt door een pakketdienst tekent de koper voor ontvangst van zijn bestelling de vrachtbrief van de pakketdienst.

Betaling

6.1 Betaling door de koper geschiedt via Contante betaling bij aflevering of vooraf per internetbetalingsomgeving zoals iDeal, Creditcard of overboeking.

Bij slaapkamerartikelen van de gevoerde merken vraagt Boxspring-Warenhuis.nl geen aanbetaling. Het aankoopbedrag kan bij aflevering worden voldaan per contante betaling.

Boxspring-Warenhuis.nl is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht.

6.2 Wanneer de internetorder, telefonische order of emailorder bij Boxspring-Warenhuis.nl binnen is gaan wij over tot bestelling van de door u bestelde artikelen.

6.3 Indien de koper niet tijdig betaalt, is deze in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De koper is in dat geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan Boxspring-Warenhuis.nl verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de koper bovendien verplicht tot vergoeding van de door Boxspring-Warenhuis.nl gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

6.4 Bij een niet tijdige betaling door de koper is Boxspring-Warenhuis.nl van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding ontheven van haar verplichting tot nakoming van de afgesloten overeenkomst en levering van door de koper bestelde artikelen.

6.5 De eigendom van door Boxspring-Warenhuis.nl reeds voor ontvangst van betaling aan de koper geleverde artikelen gaat pas op de koper over indien de koper al hetgeen hij uit hoofde van de koopovereenkomst aan Boxspring-Warenhuis.nl is verschuldigd, aan Boxspring-Warenhuis.nl heeft voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.

Garanties

7.1 Boxspring-Warenhuis.nl garandeert dat de door Boxspring-Warenhuis.nl geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid mogen worden verwacht. Mocht het door u gekochte product bij aankomst gebreken vertonen, meldt dit dan alstublieft direct per e-mail of telefoon. Wij zullen het product dan zo spoedig mogelijk vervangen dan wel repareren.

7.2 Al de producten uit het assortiment van Boxspring-Warenhuis.nl worden geleverd met fabrieksgarantie volgens de garantiebepalingen van de betreffende fabrikanten of de CBW. Indien U aanspraak wenst te maken op de garantie, dient U dit schriftelijk aan Boxspring-Warenhuis.nl te laten weten.

7.3 Er geldt geen garantie in de volgende omstandigheden:
a. Ten aanzien van normale slijtage.
b. Indien de originele aankoopfactuur niet kan worden overgelegd, of deze is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
c. Bij onoordeelkundig gebruik.
d. Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
e. Bij van buitenaf komend onheil (b.v.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.).
f. Indien anderen dan Boxspring-Warenhuis.nl, zonder voorafgaande toestemming van Boxspring-Warenhuis.nl, herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben uitgevoerd.

7.4 De koper is verplicht met bekwame spoed na levering van de bestelde artikelen te onderzoeken of Boxspring-Warenhuis.nl de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Boxspring-Warenhuis.nl terstond, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen van de eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt Boxspring-Warenhuis.nl geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan.

Ontbinding en retouren

8.1a. De koper heeft gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het artikel het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Deze periode moet u echter niet verwarren met een ‘op proef-periode’. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u samengestelde producten of speciaal voor u op maat bestelde producten (dit geldt voor alle bedden, boxsprings, matrassen en lattenbodems). Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Boxspring-Warenhuis.nl te worden doorgegeven. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden. Ingeval van ontbinding dient het artikel onmiddellijk en verantwoord (dat wil zeggen: met zo min mogelijk risico op beschadiging) aan Boxspring-Warenhuis.nl te worden geretourneerd. Als de koper zijn bestelling van op maat bestelde artikelen zoals bedden, boxsprings, matrassen en lattenbodems wenst te annuleren tijdens de bestelperiode, ofwel voordat de goederen geleverd zijn, rekenen wij hiervoor 30% annuleringskosten (Volgens de CBW voorwaarden).
b. De kosten voor het retourneren van de bestelling dienen te worden voldaan door de koper. Indien de bestelling door de Boxspring-Warenhuis.nl bezorgdienst wordt opgehaald worden deze kosten in mindering gebracht op het te restitueren door de koper betaalde aankoopbedrag. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Boxspring-Warenhuis.nl zijn voor verantwoording en rekening van de klant.
c. Nadat de koper een beroep heeft gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen en deze voldoet aan de genoemde voorwaarden van lid. 8.2, zal Boxspring-Warenhuis.nl binnen 14 dagen het aan de koper verschuldigde bedrag restitueren. Restitutie geschiedt op de door de koper opgegeven bank- of girorekening.

8.2 De aanspraak op terugbetaling is aan de volgende voorwaarden gebonden: a. De artikelen zijn geheel compleet en in de originele staat;
b. De artikelen moeten in de originele gesloten en ongeopende verpakking zitten (indien de koper gebruik maakt van de montageservice en de artikelen zijn uitgepakt en/of geplaatst vervalt dan ook het recht van retour);
c. De artikelen zijn ongebruikt en onbeschadigd;
d. De artikelen zijn schoon, zoals de klant deze heeft ontvangen;
e. De koper kan de originele aankoopfactuur overleggen;
f. Het recht van retour geldt niet voor producten die op maat besteld/ vervaardigd zijn of voor speciale eenmalige aanbiedingen.

Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Boxspring-Warenhuis.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Privacy Statement

10.1 Uw privacy is een serieuze zaak. Zeker op internet, waar niet altijd even duidelijk is wat wel en niet over u bekend is of wordt. Omdat wij u (in meerdere of mindere mate) vragen om persoonlijke gegevens, vinden wij het belangrijk te laten weten wat er met die informatie gebeurt. Boxspring-Warenhuis.nl respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven.
Alle informatie die u aan Boxspring-Warenhuis.nl verstrekt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en op geen enkele manier aan derden beschikbaar gesteld.

Alle gegevens die u ons doorgeeft, worden door ons opgeslagen en in eigen verband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor verkoop à contant, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen, tenzij u tegen het toesturen daarvan bezwaar hebt gemaakt.

Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om winkelen via www.Boxspring-Warenhuis.nl zo aangenaam mogelijk te maken. Daarom slaan wij uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u producten aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

10.2 Persoonsgegevens zullen door Boxspring-Warenhuis.nl niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Boxspring-Warenhuis.nl, behoudens indien hiervoor expliciete toestemming is gegeven door de koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.

10.3 Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd. Een dergelijk verzoek kan de koper via e-mail indienen.

10.4 Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die bedoeld zijn voor uw computer. Boxspring-Warenhuis.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Bij Boxspring-Warenhuis.nl maken we gebruik van drie typen cookies. Functionele, analyserende en marketing cookies. Functionele cookies zorgen ervoor bijvoorbeeld voor dat u kunt inloggen met eigen inloggegevens. Analyserende cookies zorgen dat we de webshop beter maken, denk hierbij aan Google Analytics. De Marketing cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u geen persoonlijke aanbieding mist.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Boxspring-Warenhuis.nl geen cookies ontvangt. Dit kan door uw browser instellingen te wijzigen. Let op: het kan zijn dat de webshop niet optimaal functioneert wanneer u, uw cookies verwijderd.

Klachten en Reparaties

11.1 Boxspring-Warenhuis.nl streeft naar een volledige tevredenheid van haar klanten. Mocht er onverhoopt toch iets niet helemaal goed zijn gegaan of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de koper zijn klacht telefonisch of per e-mail melden of per post opsturen naar ons postadres. Indien de koper na ingebruikname bij een defect Boxspring-Warenhuis.nl wil vragen om herstel van het artikel bepaalt Boxspring-Warenhuis.nl op welke wijze dit geschiedt.

11.2 De koper kan voor een verzoek om herstel van beschadigde artikelen contact opnemen met Boxspring-Warenhuis.nl. Herstel geschiedt door middel van een monteurbezoek van onze servicedienst, of, nadat het artikel opgehaald is door de Boxspring-Warenhuis.nl bezorgdienst.

11.3 Het herstellen of vervangen van een artikel tijdens de garantieperiode en het terugbezorgen van het artikel zijn voor rekening van Boxspring-Warenhuis.nl. Buiten de garantieperiode worden er kosten door Boxspring-Warenhuis.nl aan de koper doorberekend.

11.4 Iedere aansprakelijkheid van Boxspring-Warenhuis.nl jegens de koper is beperkt tot maximaal het door de koper aan Boxspring-Warenhuis.nl uit hoofde van de overeenkomst te betalen bedrag. Boxspring-Warenhuis.nl is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving of enige ander gevolgschade

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €0,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!